Visie & Missie
Visie & Missie

VISIE

Evangelical Business Companions Network (afgekort EBC Network) wil wereldwijd een versterkende factor zijn in en voor de maatschappij door een zakelijk platform te creëren van (startende) ondernemers die vanuit een Bijbelse grondslag opereren. Dit zal gebeuren doordat de op wereldschaal aangesloten verenigingen Bijbels-economische fundamenten zullen aanreiken en deze omzetten in praktische ondersteuning.

MISSIE

Het bevorderen van de samenwerking tussen (startende) ondernemers over de hele wereld die de Bijbelse beginselen als uitgangspunt hebben.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

–        samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere organisaties;

–        ondersteuning te bieden aan startende ondernemers (onder andere door mentorschap);

–        het organiseren van business meetings / evenementen;

–        het aanbieden van cursussen, workshops en seminars;

–        te participeren in regionale, nationale en internationale activiteiten.

GRONDSLAG

De grondslag is gebaseerd op de volgende Bijbelteksten:

–        Efeze 4:16:

Uit welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde.

–        Romeinen 15:1:

Maar wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet onszelven te behagen.

KERNWAARDEN

De kernwaarden zijn gebaseerd op de volgende Bijbelteksten:

–         2 Timotheüs 3:16-17:

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

–         Filippenzen 2:3-5:

Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was.

Bron: Statenvertaling (Jongbloed-editie)